Om / Datasikkerhed

Mette Gaarde

Klinikindehaver, Aut. Osteopat DO M.R.O.DK & Aut. Fysioterapeut.

Medlem af Danske Osteopater samt Dansk Selskab for Pædiatrisk Osteopati


Interresse & speciale områder:

 • Behandling af babyer og børn
 • Gynækologiske problematikker (Intern behandling) - smerter i underlivet, fx. under menstruation, samleje o.lign. 

 • Behandling af kvinderelaterede problematikker – under/efter graviditet, fertilitetsproblematikker, PCO(S), endometriose o.lign.
 • Bækken og rygrelaterede problematikker.
 • fordøjelsesrelaterede problematikker.
 • Cranial Osteopati – hovedpine, migræne, hjernerystelse, stress o.lign.


Uddannelser:

 • 2021 -  : Påbegynder; Diploma in Pediatric Osteopathy.
 • 2011: Professionsbachelor; Autoriseret Fysioterapi v/ Skodsborg Fysioterapiskole.
 • 2018: Autoriseret Osteopat v/ The International Academy of Osteopathy (IAO). (Scientific article – “The effect of osteopathic manual therapy on pain, lumbar flexion and hip rotation in patients with endometriosis”)


Kurser:

 • Interne børnekurser i Qklinik.
 • Interne gravide og efterfødselkurser i Qklinik. 
 • Dynamic Neuromuscular Stabilization(DNS) Pediatric Course Part 1

 • Online kurser ved Miranda Clayton Registered Osteopath (GOsC): Breastfeeding Disorders in Infants

 • Brain Therapy for neonatal reflexes & General Reflexes in Adults and Children (BR) v/ Osteopat DO & PhD Bruno Chikly.

 • The Miserable Baby part 1: Treating Feeding & Digestive Disorders in the Newborn & Baby v/ Osteopat DO Miranda Clayton.

 • Advanced Pediatrics v/ Osteopat DO Torsten Liem. The Barrel Institute.

 • Baby- og børnebehandling v/ Fysioterapeut Michael Cohrt.

 • Bækken, hofte og systemiske læsions kursus v/ Fysioterapeut Michael Cohrt.

 • PAM Integrated physiology in every-day-practice v/ Osteopat DO & MSc. Ost. David Barrix.

 • CranioSacral Therapy v/ Upledger Institute Scandinavia.

 • BeActivated Level 1 v/ Douglas Heel – systematiseret muskelaktiveringsteknikker.

 • Kursus i medicinsk akupunktur v/ Fysioterapeut Thomas Jørgensen v/ ProTreatment.

 • Manipulation og MET kurser af hele kroppen v/ osteopat og fysioterapeut Uffe Stadager v/ Correction Academy.

 • Performance Stability v/ Fysioterapeut & lektor Pernille Thomsen.

 • FISAF Certified Instructor, Certificate in Fitness v/ Instruktørskolen.  Erhvervserfaring:

  • 2019 - ; Klinikindehaver af MG Osteopati & fysioterapi
  • 2018 - ; Q klinik v/ Didde Thorsted & Hanna Tómasdóttir.
  • 2016-2018; Manuel Medicink Klinik v/ Michael Cohrt.
  • 2015-2016; Rødovre Centrums Fysioterapi v/ Annelise Haugegaard.
  • 2011-2015; ProTreatment v/Thomas Jørgensen.
  • 2011-2012; Kiropraksis v/ Uffe Andersen.

  • 2011-2011; Strandvejens fysioterapi og træning v/ Rim El Sammaa-Aru.

  • 2011-2011; Fysioterapeut og holdinstruktør v/ H.O.F. (KOL lungetræning, rygtræning, motion i maskiner, smerter ved skærmarbejde, styrketræning.)

  • 2011-2012; Fysioterapeut og holdinstruktør i Holte skiforening. 

  • 2010-2013; Fysioterapeut og hjælper hos en tetraplegiker v/ Handicap Hjælp Danmark.

  • 2009-2011; holdinstruktør, personlig træner v/ Skodsborg Vigør Center.

  • 2009-2010; Fysioterapeut Stud. Skodsborg Kurhotel og Spa, afd. GPL. – Ortopædisk genoptræning mm..


  Persondata


  PERSONDATAPOLITIK & VILKÅR FOR DIN BEHANDLING HOS MG OSTEOPATI & FYSIOTERAPI.

  Velkommen som patient hos MG Osteopati & Fysioterapi. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler relevante oplysninger om dig.


  HVILKE PERSONOPLYSNINGER OPBEVARER VI?

  I forbindelse med din behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalføring, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.

  Du kan læse bekendtgørelsen via dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578


  Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig og/eller dit barn, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, for eksempel fra din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Du kan læse bekendtgørelsen af sundhedsloven via dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873


  Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig og/eller dit barn og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

  Jeg har pligt til at opbevare dine og/eller dit barns oplysninger sikkert og fortroligt.


  Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig og/eller dit barn til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7). Du kan læse nærmere herom via dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=194142


  Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1).

   

  VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

  Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine og/eller dit barns helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan jeg udveksle dine og/eller dit barns helbredsoplysninger internt blandt vort personale. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873


  De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.


  HVOR LÆNGE BEVARES PERSONOPLYSNINGER?

  Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578


  I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.


  DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER

  Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig og/eller dit barn, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

  Se link hertil: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522


  For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Når jers barn er fyldt 15 år, har barnet som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står i en journal hos sundhedsvæsenet.


  KLAGE OVER HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

  Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

  Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk


  UTILSIGTET HÆNDELSE
  Hvad er en utilsigtet hændelse? En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet”. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne have være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der for eksempel er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

  Du kan anmelde en utilsigtede hændelse her.


  PATIENTERSTATNINGEN

  Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

  Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.