Persondata

MG

Osteopati & Fysioterapi

Persondata


PERSONDATAPOLITIK & VILKÅR FOR DIN BEHANDLING HOS KLINIK GAARDE

Velkommen som patient hos klinik Gaarde. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler relevante oplysninger om dig.


HVILKE PERSONOPLYSNINGER OPBEVARER VI?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalføring, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.

Du kan læse bekendtgørelsen via dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578


Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig og/eller dit barn, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, for eksempel fra din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Du kan læse bekendtgørelsen af sundhedsloven via dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873


Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig og/eller dit barn og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine og/eller dit barns oplysninger sikkert og fortroligt.


Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig og/eller dit barn til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7). Du kan læse nærmere herom via dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=194142


Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1).

 

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine og/eller dit barns helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan jeg udveksle dine og/eller dit barns helbredsoplysninger internt blandt vort personale. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873


De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.


HVOR LÆNGE BEVARES PERSONOPLYSNINGER?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578


I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.


DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig og/eller dit barn, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

Se link hertil: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522


For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Når jers barn er fyldt 15 år, har barnet som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står i en journal hos sundhedsvæsenet.


KLAGE OVER HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk


UTILSIGTET HÆNDELSE
Hvad er en utilsigtet hændelse? En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet”. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne have være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der for eksempel er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan anmelde en utilsigtede hændelse her.


PATIENTERSTATNINGEN

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

© MetteGaarde 2019